dormitory | about

dormitory

הפנימייה שתחת שרביטה המיומן של גב' קרן חדד, מהווה חלק בלתי נפרד ממערך החינוך של 'בית חנה', והסיבה המרכזית למוניטין שיצא לבית הספר.

השפעה

הפנימיה מעניקה מעטפת רגשית חמה ואוהבת לתלמידות 'בית חנה, כמו גם אווירה חסידית לוהטת.

הפעילויות השונות (שבילי חנה, ועוד) וההווי החברתי הופכות את הפנימיה לחלק בלתי נפרד מעיצוב האישיות החסידית של בוגרות 'בית חנה'.