יצירת קשר

אלפון

פניות כלליות:  beitchana@beitchana.orgהנהלת המוסד

מנכ”ל – הרב רסקין
טלפון: 073-2550-302  |   דוא”ל: Raskin@beitchana.org
סמנכ”ל – הרב חדד:
טלפון: 073-2550-310  |   דוא”ל: Avi@beitchana.org
גזברית ראשית – הגב’ לאה פרידמן:
טלפון: 073-2550-306  |   דוא”ל: Finance@beitchana.orgבית הספר העל יסודי
טלפון ראשי: 073-2550-300

מזכירות ז’-ח’ – גב’ מרים גוריון
טלפון: 073-2550-322  |   דוא”ל: mazkira7-8@beitchana.org
מזכירות ט’-י’ – גב’ צבי’ה דורון
טלפון: 073-2550-324  |   דוא”ל: Mazkira9-10@beitchana.org
מזכירות י”א-י”ב – גב’ מזל פריד
טלפון: 073-2550-326  |   דוא”ל: mazal@beitchana.org
מזכירת מנהלת בית הספר – גב’ אילנה נחמי’ה-כהן
טלפון: 073-2550-320  |   דוא”ל: ilana@beitchana.orgסמינר
טלפון ראשי 073-2550-370

מנהל – הרב חיטריק:
טלפון: 073-2550-371  |   דוא”ל: Seminar@beitchana.org
הרבנית חיטריק:
דוא”ל: Eematzfat@gmail.com
סגנית מנהל – גב′ מור יוסף:
טלפון:
073-2550-372  |   דוא”ל Moryosef@beitchana.org מחלקת כספים

תשלומי הורים ז’-י”ב  – גב’ רובינשטיין: Adina@beitchana.org
מכללת בית רבקה, סניף צפת  – גב’ מינצברג: Stm@beitchana.org
תשלומי הורים סמינר חו”ל  – גב’ פרידמן: Finance@beitchana.orgפנימיה
משרד פנימיה: 073-2550-342 

מנהלת פנימיה  – גב’ חדד:  Keren@beitchana.orgתוכנית בנות השלוחים
רכזת נעלה – גב′ גרוזמן
טלפון: 052-426-7286  |  דוא”ל: Bassie@beitchana.orgמטבח
מנהל ר’ יוחנן שלג
טלפון: 073-255-0395  |  דוא”ל: Mitbach@beitchana.org

טופס מהיר ליצירת קשר ישיר

פרטי המוסד

בית חנה, ת.ד. 6217, רח’ זלמן שזר 770, צפת 1324142
טלפון: 0732-550-300
פניות כלליות: beitchana@beitchana.org
 

תלמידות שמתגוררות מחוץ לארה”ב וקנדה
ואינן מגיעות לכינוס השלוחות ויראויינו בZOOM
תאריכי הראיונות בזום עדיין לא נקבעו.

בהצלחה