יצירת קשר

אלפון

פניות כלליות:  beitchana@beitchana.orgהנהלת המוסד

מנכ"ל – הרב רסקין
טלפון: 073-2550-302  |   דוא"ל: Raskin@beitchana.org
סמנכ"ל – הרב חדד:
טלפון: 073-2550-310  |   דוא"ל: Avi@beitchana.org
גזברית ראשית – הגב' לאה פרידמן:
טלפון: 073-2550-306   |   דוא"ל: Finance@beitchana.orgבית הספר העל יסודי
טלפון ראשי 0732550300

מזכירות ז-ח – גב' מרים גוריון
דואל, טלפון0732055322   mazkira7-8@beitchana.org
מזכירות ט-י – גב' צבי'ה דורון
דואל טלפון0732055324 Mazkira9-10@beitchana.org
מזכירות יא-יב – גב' מזל פריד
דואל טלפון 0732055326  mazal@beitchana.org
מזכירת מנהלת בית הספר – גב' אילנה נחמי'ה-כהן
דואל טלפון 0732055320    ilana@beitchana.orgסמינר
טלפון ראשי 0732-550-370

מנהל – הרב חיטריק:
טלפון: 073-2550-371  |   דוא"ל: Seminar@beitchana.org
הרבנית חיטריק:
דוא"ל: Eematzfat@gmail.com
סגנית מנהל – גב′ מור יוסף:
דוא"ל Moryosef@beitchana.org  |  טלפון:
073-2550-372מחלקת כספים

תשלומי הורים ז-י"ב  – גב' רובינשטיין: Adina@beitchana.org
מכללת בית רבקה, סניף צפת  – גב' מינצברג: Stm@beitchana.org
תשלומי הורים סמינר חו"ל  – גב' פרידמן: Finance@beitchana.orgפנימיה
משרד פנימיה:

מנהלת פנימיה  – גב' חדד:  Keren@beitchana.orgתוכנית בנות השלוחים
רכזת נעלה – גב′ גרוזמן
טלפון: 052-426-7286  |  דוא"ל: Bassie@beitchana.orgמטבח
מנהל ר' יוחנן שלג
טלפון0732550395  |  דוא"ל:  Mitbach@beitchana.org

טופס מהיר ליצירת קשר ישיר

פרטי המוסד

בית חנה, ת.ד. 6217, רח' זלמן שזר 770, צפת 1324142
טלפון: 0732-550-300
פניות כלליות: beitchana@beitchana.org